Koncepcja Pracy Przedszkola Niepublicznego

Stokrotka w Olsztynie na lata 2013 - 2018
#mk-page-title-box-5f050354ebee9 { height: 500px; background-color: ; text-align: center; } #mk-page-title-box-5f050354ebee9 .mk-page-title-box-title { font-size: 60px; line-height: 60px; font-weight: bold; color: #ffffff; padding-bottom: 20px; margin-bottom: 20px; letter-spacing: 3px; } #mk-page-title-box-5f050354ebee9 .mk-page-title-box-title--underline:after { background: #ffffff;} #mk-page-title-box-5f050354ebee9 .mk-page-title-box-subtitle { font-size: 16px; line-height: 16px; font-weight: bold; color: #ffffff;} #mk-page-title-box-5f050354ebee9 .mk-effect-bg-layer { background-image: url("http://przedszkolestokrotka.com/wp-content/uploads/2015/02/przedszkole-stokrotka-olsztyn-o-przedszkolu-2.jpg"); background-position:center bottom; }

Podstawa prawna

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 ze zmianami)
 2. Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324)
 3. Statutu Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka”w Olsztynie przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 01.09.2008r.

Koncepcja rozwoju przedszkola została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 14 października 2013 r. Koncepcja może być modyfikowana w razie potrzeby.

Źródła planowania i opracowania koncepcji rozwoju przedszkola 

Koncepcja rozwoju przedszkola została opracowana przez Radę Pedagogiczną. Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz analiza mocnych i słabych stron przedszkola na podstawie których, wytyczono kierunki dalszych działań.

Charakterystyka Placówki

Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”położone jest  przy ul. Radiowej 25 w Olsztynie.  Do dyspozycji dzieci są trzy sale  zabaw wraz z przynależnymi do nich łazienkami, a także bardzo dobrze wyposażona sala do zajęć ruchowych i gabinet pracy indywidualnej  oraz  przestronna wspólna  szatnia. Atrakcją przedszkola jest duży ogród, wyposażony w sprzęt sportowo-rekreacyjny, dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci. Przedszkole jest przygotowane dla 78 dzieci

Baza Przedszkola

Budynek jest parterowy, posiada duże przestronne sale wyposażone w estetyczne, kolorowe meble, dostosowane do wzrostu dzieci. Różnorodne pomoce oraz zabawki edukacyjne umożliwią zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci: bezpieczeństwa, ruchu, zabawy, działania, eksperymentowania oraz poznawania i ekspresji. Pozwolą też na tworzenie ośrodków (kącików zainteresowań) służących do podejmowania przez dzieci różnorodnej działalności: plastycznej, muzycznej, teatralnej i ruchowej. Ponadto placówka wyposażona jest w wiele pomieszczeń dodatkowych: gabinet logopedyczny i do pracy indywidualnej , salę do zajęć ruchowych, pomieszczenia socjalne, zaplecze kuchenne, itd. Wokół przedszkola  plac zabaw . Tu przedszkolaki mogą wypoczywać, jak też zaspokajać naturalną potrzebę ruchu. Atrakcyjny sprzęt sportowy jest zgodny z certyfikatami jakości i bezpieczeństwa. Dzieci starsze  mogą korzystać ze świeżego powietrza wychodząc z sal bezpośrednio na piękny duży taras.

Organizacja pracy

Do przedszkola uczęszcza 75 dzieci w wieku 2,5 -6  lat, zorganizowanych
w 3 oddziałach zróżnicowanych pod względem wieku:

 • oddział I – „Smerfiki” – 2,5 -3 latki
 • oddział II – „Muminki” – 4 latki
 • oddział III – „Starszaki” –  5 -6 latki

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 18.30. Zapewnia dzieciom nie tylko realizację podstawy programowej, ale także umożliwia udział w zajęciach dodatkowych.
Zajęcia dodatkowe takie jak: rytmika, język angielski, taniec towarzyski, gimnastyka korekcyjna, robotyka,  organizowane są po południu i nie kolidują z zajęciami wychowawczo – dydaktycznymi przewidzianymi w podstawie programowej, stanowią wypadkową oferty placówki i wyboru rodziców.

Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami podstawy programowej. Zagospodarowanie czasu dla dzieci przebywających do 10 godzin w placówce przewiduje następujące aktywności dzieci:

 • co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu,
 • co najmniej 1/5 czasu dzieci bawią się,
 • 2/5 czasu zaplanowane jest na wszystkie czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,
 • najwyżej 1/5 czasu zajmują dzieciom zajęcia dydaktyczne.

Przedszkole zatrudnia:

 • 7 nauczycielek (w tym dyrektor)
 • 5 pracowników obsługi i administracji
 • Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje i kompetencje do pracy z dziećmi przedszkolnymi
 • wszystkie nauczycielki  posiadają  wykształcenie wyższe magisterskie

Dodatkowo zatrudnieni są specjaliści:

 • rytmiki,
 • języka angielskiego
 • gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej 
 • terapii pedagogicznej,
 • zajęć z logopedii.

PERSONEL OCZEKUJE OD SWOJEJ PLACÓWKI:

 • wsparcia w trudnych sytuacjach
 • współpracy przy podejmowaniu decyzji
 • dofinansowania różnych form doskonalenia zawodowego
 • dostrzegania osiągnięć
 • sprawiedliwej oceny
 • pomocy ze strony specjalistów
 • dobrej, serdecznej atmosfery

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców przedszkole wzbogaca swoją ofertę edukacyjną o wiele zajęć dodatkowych. Na wniosek rodziców w  przedszkolu organizuje się:

Zajęcia odpłatne:

 • taniec towarzyski
 • tenis ziemny
 • zajęcia z robotyki,

Zajęcia nieodpłatne:

 • logopedia,
 • kółko teatralne,
 • kółko plastyczne,
 • rytmika
 • język angielski
 • gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna
 • teatrzyki ( 1x w miesiącu )
 • koncert Filharmonii  Olsztyńskiej ( 1x w miesiącu )

WIZJA I MISJA

„Przedszkole drugim domem dziecka” 

 

Przedszkole miejscem:

 • -gdzie rozwija się wrodzone talenty i zdolności dzieci,
 • odkrywa ich zainteresowania i wspiera w  realizacji,
 • gdzie diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci.
 • gdzie przygotowuje się dzieci na możliwie najwyższym poziomie do podjęcia nauki  w szkole.

Wychowanie dziecka szczęśliwego, odpowiedzialnego, potrafiącego współdziałać w zespole, dziecka tolerancyjnego i otwartego na różne możliwości nauki. Zależy nam, aby droga życiowa naszego wychowanka przebiegała zgodnie z jego możliwościami i marzeniami. Wierzymy, że działania edukacyjno-wychowawcze podejmowane w naszym przedszkolu
w niedalekiej przyszłości przełożą się na sukcesy szkolne, a także ważne (trafne)decyzje życiowe młodego człowieka. Naszym marzeniem jest, aby czas spędzony w naszej placówce był wspominany, jako jeden
z najpiękniejszych okresów życia człowieka.

Jesteśmy przedszkolem rodzinnym. każde dziecko jest dla nas ważne. wspólnie z rodzicami pragniemy stworzyć dla naszych dzieci przytulny i przyjazny „ drugi dom”.Stawiamy na szczęśliwe dzieciństwo i na wszechstronny rozwój. Pragniemy, aby nasze dzieci były zdrowe, bezpieczne, kochane i szanowane. Pragniemy, żeby w przyszłości umiały się wykazać mądrością życiową, otwartością na siebie i innych, kreatywnością i wielkim sercem.

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Naszym marzeniem jest, aby czas spędzony w naszej placówce był wspominany, jako jeden z najpiękniejszych okresów życia człowieka.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Szczegółowe cele i zadania zawiera statut przedszkola

W PRZEDSZKOLU  DAJEMY  DZIECIOM  MOŻLIWOŚĆ

 • odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości,
 • gromadzenia doświadczeń i nabywania zdolności zgodnie z indywidualnymi potrzebami, upodobaniami, tempem i rodzajem inteligencji,
 • nabywania umiejętności poprzez działanie
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji w gronie rówieśników i dorosłych,
 • uczestniczenia w zabawach i grach sportowych,
 • warsztatach: plastycznych, muzycznych, teatralnych, itp.
 • inicjowania zachowań proekologicznych,
 • kreatywnego myślenia,
 • budowania systemu wartości,
 • rozwijania uzdolnień
 • spokoju i samotności, gdy tego chce
 • snu i wypoczynku, gdy tego potrzebuje

PRACA PEDAGOGICZNA

Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzone jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego.
Programy Wychowania Przedszkolnego  realizowane w przedszkolu dopuszcza dyrektor na wniosek nauczycieli w danym roku szkolnym.
Ponadto w przedszkolu realizowane są następujące programy edukacyjne ( wspierające)

„Czyste powietrze wokół nas”,
„Olsztyńskie Pięciolatki segregują Odpadki”,
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
„ Akademia Aquafresh”
„ Akademia wyobraźni Play Doh”
„Akademia zdrowego przedszkolaka”
„Autochodzik” wspólnie z WORD
Planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia indywidualizację, zainteresowania i możliwości dzieci, podstawę programową  i wybrany program wychowania przedszkolnego, przyjęte do realizacji cele wychowania i nauczania, działania zorientowane na dziecko, pory roku, święta i uroczystości.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje do pracy na rzecz przedszkola.
Współpracy przedszkola z domem rodzinnym  towarzyszy troska o przyszłe losy dziecka, o zaspokojenie jego aktualnych potrzeb i o jego wychowanie. Rodzice dzieci mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydować w sprawach przedszkola i wyrażać swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty na linii przedszkole-dom. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji, co sprzyja ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.

Formy współpracy pomiędzy rodzicami, a przedszkolem:

 • zebrania  z rodzicami, ogólne i grupowe;
 • kontakty indywidualne, konsultacje,
 • formy pracy otwartej, warsztaty, imprezy i uroczystości,
 • przedszkolny punkt konsultacyjny z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną
 • wspólne dla dzieci i rodziców przedszkolne zabawy plenerowe i wycieczki,
 • włączenie rodziców w realizację przedsięwzięć podejmowanych przez przedszkole,
 • udział rodziców w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • zaangażowanie rodziców do Teatru „Rodzice -Dzieciom”
 • organizowanie spotkań ze specjalistami (psycholog, logopeda, pedagog)
 • organizowanie „dni otwartych” przedszkola dla naszych potencjalnych klientów – dzieci i ich rodziców
 • realizacja programu adaptacyjnego dla dzieci 3 – letnich.
 • wspólny Bal Karnawałowy
 • piknik w ogrodzie przedszkolnym z okazji „Dnia Rodziny”

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Placówka współpracuje z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka, m.in.

 • poradnią psychologiczno- pedagogiczną,
 • szkołą podstawową nr 9 i 13
 • innymi placówkami przedszkolnymi,
 • Olsztyńską Szkołą Wyższą im.J.Rusieckiego
 • TVP Olsztyn
 • Polskie Radio Olsztyn
 • Olsztyński Zakład Komunalny
 • Miejską Biblioteką Publiczną
 • placówkami kulturalno-oświatowymi, np. Muzeum Przyrody, Muzeum Warmii i Mazur, Teatr Lalek, Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, U W-M, itp.
 • gospodarstwami agroturystycznymi w okolicach miasta,
 • placówkami użyteczności publicznej i innymi.

ABSOLWENCI NASZEGO PRZEDSZKOLA SĄ:

 • aktywni,
 • 
otwarci,
 • nastawieni na poznawanie otaczającej rzeczywistości,
 • umiejętnie pokonujący trudności,
 • dobrze wychowani,
 • posiadający umiejętności niezbędne do rozpoczęcia nauki w szkole.